PhD students

Bonan Kou (Fall 2021-now)
Samia Kabir (Fall 2021-now)
Yuan Tian (Fall 2021-now)
WeiHao Chen (Spring 2022-now)
Yifeng Di (Fall 2022-now)
Zhi Tu (Fall 2022-now)
Ruixin Wang (Fall 2022-now)
Minghai Lu (Fall 2023-now)

Undergraduate students

Krishna Tej Bhat (Summer 2023-now)
Liangkun Niu (Fall 2023-now)
Garrett O’Brien (Spring 2024-now)

Research Interns

Xiyuan Chen (Undergrad from UToronto and now Purdue CS Master, Summer 2022-now)
Bingxuan Li (Undergrad from Purdue CS and now UCLA MEng in AI, Summer 2022-now)
Yifeng Wang ((Undergrad from Hong Kong Polytech and now CMU ECE PhD, Summer 2022-now)
Yiwen Xiang (Undergrad from Chongqing University and now CMU SE Master, Summer 2022-now)
Shiyuan Zhou (Undergrad from UToronto and now UC Irvine CS PhD, Summer 2022-now)
Weixi Tong (Undergrad from Huazhong University of Science and Technology, Summer 2023-now)
Zijie Zhou (Undergrad from UIUC, Summer 2023-now)
Chunhao Liao (Master from UMich, Fall 2023-now)
Juewei Zhang (Undergrad from Huazhong University of Science and Technology, Spring 2024-now)

Alumni

Man To Tang (Purdue CS Undergrad, Fall 2021-Spring 2022 -> Microsoft SDE -> CMU CS Master)
Shangyin Tan (Purdue CS Undergrad, Fall 2021-Spring 2022 -> UC Berkeley CS PhD)
Zhuo Chen (Purdue CS Undergrad, Summer 2022)
Nanyi Jiang (Purdue CS Undergrad, Summer 2022)
Kalyan Raghuvir Salkar (Purdue CE Undergrad, Fall 2022)
Hrishikesh Viswanath (Purdue CS Master, Summer 2022-Fall 2022 -> Purdue CS PhD)
Satya Sai Bharath Vemula (Purdue CS Master, Summer 2022-Fall 2022)
Hasan Sultan (Purdue CE Undergrad, Fall 2021-Fall 2022)
Joel Chiang (Purdue CE Undergrad, Fall 2021-Fall 2022)
Ji Yong Kwon (Purdue CS Undergrad, Spring 2023)
Satabdiya Roy (Purdue CS Undergrad, Spring 2023)
Varun Hemal Shah (Purdue CS Undergrad, Spring 2023)
Mohamed Yilmaz Ibrahim (Purdue CS Master, Fall 2021-Spring 2023)
Zhongkai Zhao (Research Intern from Tongji University, Summer 2022-Spring 2023)
Joohan Lee (Research Intern from USC, Summer 2022-Spring 2023)
Tai Nguyen (Research Intern from UPenn, Summer 2022-Spring 2023)
Yu-Hsu Chang (Purdue CE Undergrad, Fall 2022-Fall 2023)
Le Fang (Purdue CS Undergrad, Summer 2022-Spring 2023 -> Northwestern CS Master)
Shengmai Chen (Purdue CS Undergrad, Fall 2022-Spring 2023 -> Brown CS Master)
David Nsikak Udo-Imeh (Purdue CS Undergrad, Spring 2023)
Mansi Mahendra Shinde (Purdue CS Master, Summer 2023)
Rucha Shrikant Deshpande (Purdue CS Master, Summer 2023)
Brian Zhu (Purdue CS Undergrad, Summer 2023-now)
Cheng Chen (Research Intern from Shanghai Tech, Summer 2023)
Zihan Zhou (Research Intern from the University of Hong Kong, Summer 2023-Fall 2023)
Wei Fan (Purdue CS Master, Spring 2023-Fall 2023)
Alvin Ismail (Purdue CS Undergrad, Fall 2023)
Zhening Hu (Purdue CS Undergrad, Fall 2023)
Xuanmao Li (Research Intern from HUST, Summer 2023-Fall 2023)