PhD students

Bonan Kou (Fall 2021-now)
Samia Kabir (Fall 2021-now)
Yuan Tian (Fall 2021-now)
WeiHao Chen (Spring 2022-now)
Yifeng Di (Fall 2022-now)
Zhi Tu (Fall 2022-now)
Ruixin Wang (Fall 2022-now)

Master's students

Mohamed Yilmaz Ibrahim (Fall 2021-now)

Undergraduate students

Bingxuan Li (Summer 2022-now)
Le Fang (Summer 2022-now)
Yu-Hsu Chang (Fall 2022-now)
Shengmai Chen (Fall 2022-now)
Varun Hemal Shah (Spring 2023-now)
Ji Yong Kwon (Spring 2023-now)
Satabdiya Roy (Spring 2023-now)

Research Interns

Xiyuan Chen (Undergrad from University of Toronto, Summer 2022-now)
Joohan Lee (Master's student from USC, Summer 2022-now)
Tai Nguyen (Master's student from University of Pennsylvania, Summer 2022-now)
Yifeng Wang ((Undergrad from Hong Kong Polytechnic University, Summer 2022-now)
Yiwen Xiang (Undergrad from Chongqing University, Summer 2022-now)
Shiyuan Zhou (Undergrad from University of Toronto, Summer 2022-now)
Zhongkai Zhao (Undergrad from Tongji University, Summer 2022-now)

Alumni

Man To Tang (Purdue CS Undergrad -> Microsoft SDE -> CMU CS Master)
Shangyin Tan (Purdue CS Undergrad -> UC Berkeley CS PhD)
Zhuo Chen (Purdue CS Undergrad, Summer 2022)
Nanyi Jiang (Purdue CS Undergrad, Summer 2022)
Kalyan Raghuvir Salkar (Purdue CS Undergrad, Fall 2022)
Hrishikesh Viswanath (Purdue CS Master, Summer 2022-Fall 2022)
Satya Sai Bharath Vemula (Purdue CS Master, Summer 2022-Fall 2022)
Hasan Sultan (Purdue CE Undergrad, Fall 2021-Fall 2022)
Joel Chiang (Purdue CE Undergrad, Fall 2021-Fall 2022)